Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Policy 1 out of 1

Please read our Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Nakkaş Denizcilik ve Tic. A.Ş. ("Nakkaş" veya "Şirket") tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Nakkaş Denizcilik ve Tic. A.Ş. (“Nakkaş” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Nakkaş Denizcilik ve Tic. A:Ş., KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

**Adres ** : Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sok. No:37 Kadıköy/İstanbul

Telefon : 0216 545 35 55

Fax : 0216 545 35 65

E-posta : info@nakkas.com.tr

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Nakkaş Denizcilik ve Tic. A:Ş, ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • (i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, kimlik seri/sıra no, cinsiyet, medeni durum ve aile bilgileri, adli sicil kaydı, özgeçmiş, kan grubu, boy/kilo bilgileri, pasaport, ehliyet ve gemi adamı cüzdanı bilgileri

 • (ii) İletişim Bilgileriniz: ev adresi, e-posta, telefon, fax numarası, cep telefonu bilgileri

 • (iii) Banka Hesap verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası,

 • (iv) Ses ve görüntü kaydı verileri, fotoğraf , parmak izi, kan ve idrar numuneleri, sağlık bilgi ve kayıtları, IP adresi

 • (v) Mesleki yeterlilik, mesleki bilgi ve belgeler, iş deneyimleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeler

Ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bunun gibi bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Nakkaş Denizcilik ve Tic. A:Ş ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Sözleşmesel ve İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Deniz İş Kanunu vs mer’i mevzuat gereği yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve istatiksel çalışmaların yürütülmesi,

 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,

 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,

 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,

 • Tesis güvenliğinin sağlanabilmesi,

 • Yurt içi/yurt dışında mukim şirketimiz ve/veya grup şirketlerimizde çalışmak üzere aday profillerinin oluşturulabilmesi için kişisel verileriniz işlenebilir, saklanabilir, kanunun öngördüğü ölçüde aktarılabilir ve yine kanun tarafından belirlenen sürelerin sonunda silinebilir, imha edilebilir.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel Verileriniz; Şirketimizin ana hissedarına, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine ve grup şirketlerine; şikayetlerin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası, şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuki uyum süreci (denetim, mali işler vb ), ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesini temini amacıyla; Şirket’imizin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara , yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler, destek hizmeti sağlayıcılar ve Nakkaş’ın yurt dışındaki birimlerine aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

Şirketimizin meşru menfaatleri, ticari ve hukuki güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, işe giriş çıkışların takibi için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Ayrıca, Şirketimiz, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formlarıyla, çalışan adaylarının e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleriyle, istihdam veya danışmanlık şirketleri tarafından şirketimize iletilen özgeçmişlerinizle, video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında çalışan adayı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrollerle şirketimiz tarafından yapılan araştırmalarla; tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleriyle, işe alımda sürecinde sunmuş olduğunuz işbaşı evraklarıyla, eğitimlerde doldurulan formlarla; AGİ formlarıyla, günlük PDKS kayıtları için alınan parmak iziyle, mesai formlarıyla ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İK formları ile ve burada sayılan yöntemlerle sınırlı kalmamak üzere başkaca yöntemlerle;

 • Açık rızanızın bulunması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,

 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın toplanabilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SÜRESİ

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Şirketimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse maksimum 10 seneyi aşmayacak şekilde ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar ve şirketimizde ve/veya grup şirketlerinde çalıştığınız süre boyunca saklayabilecektir.

Şirketimizden ve/veya grup şirketlerimizden ayrılmanız yahut bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde de, kişisel verileri silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

7. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

8.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize iadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@nakkas.com.tr” adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde aynı iletişim yoluyla sonuçlandırılacaktır.